اشک ها قلب را تمیز می کنند

اشک ها قلب را تمیز می کنند

مراجعه کننده ای نزد من از “گریستن” خود ناراحتی کرد . او از این بابت احساس ناخوشایندی داشت و موجب می شد از خودش خجالت بکشد.

 داستانی به نام گریه ی خندان

یکی بود، یکی نبود . در روزگاران قدیم گریه ای زندگی می کرد که هیچ کس او را نمی خواست.

پدر به او می گفت : ” این همه اطوار نیا ! برو پی کارت !”

مادر احساس بیچارگی میکرد و هم خسته شده بود – او را دیگر به تن نگرفت.

آن انسانی که همیشه زار زار می گریست با آمدن گریه به سویش شرمسار و ناراحت بود . چون کسی طالب گریه نبود ، او بیشتر غصه دار شد و گریست.

هر چه ناله و مویه های ” گریه ” بیشتر می شد ، با سختی بیشتری هم بایست پایان می گرفت.

روزی گریه تسلیم شد و گفت : ” باشد ! تو بخشی از وجود منی و نمی توان تو را نزد کسی فرستاد . از این پس هرگاه که بیایی تو را با مهربانی خوش آمد خواهم گفت.”

گریه پس از شنیدن این سخن چنان خوشحال شد که شادمانه دست زد و فریاد شادی بر آورد

نویسنده ناآشنا