به زبان فارسی

راهنمایی و تمرینهای مختلف به زبان فارسی برای پیشرفت و پایداری بیشتر شخصیتی

 یکی از ضرب المثلهای مورد پسند من به زبان فارسی

 “از من است که بر من است„

 من کی هستم؟ چگونه خودرا می بینم؟ چه انگیزه هایی و چه نیازهایی دارم؟

خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به عشق به خود و موفقیت در زندگیمان است.

عشق دوای همه دردهاست ؛ عشق را تجربه کردن و عشق را زندگی کردن . و عشق به خود بالاترین، قویترین و با ثبات ترین لشق است

  خود را که دوست بداریم، اثر خارق العادها ی در زندگی ما و عزیزان ما خواهد داشت

به زبان فارسی . خودشناسی عشق به خود و کنترل اخساسات در رابطه ها

 از پییشنهادهای شما ایرانیان عزیز برای تصحیح جملات قلباسپاسگزار هستم