چگونه خود را دوست بداریم = Selbstliebe

عشق بخود: چگونه خود را دوست بداریم  

چکونه با کودک درون خود ارتباط برقرار کنیم

چکونه  نیروی خلاقیت خود را رشد دهیم و

 آوای نیروهای درون خود را شنیده با آنها ارتباطی سازنده برقرار سازیم تا از این رهگذر به احساس آرامش و خرسندی دست یابیم؟

چگونه خود را دوست بداریم

چگونه خود را دوست بداریم؟

 برای پاسخ گویی به این سوالات و پیدا کردن راه حل و تمرین شما را به اینگروه “چگونه خود رادوست بداریم” دعوت میکنم  تا در یک کار گروهی روی

.مشکلاتی همچون ترس، خشم؛ دپرسیون و یا موضوعاتی مشابه که شما پیشنهاد میکنید، کار کنیم

اين نيروهای درونی هستند که رهبری رفتار و کردار ما را در دست دارند. اگرما  بصدايشان گوش ندهيم، آنها ميتوانند زندگی را به ما تلخ و سخت کنند، و يا برعکس، اگر با آنها رابطۀ خوبی برقرار کنيم و با آنها در مکالمه باشيم، احساس آرامش و خرسندی خواهيم کرد و خلاقيت ما بروز ميکند

info@motiviere-dich.de :برای شرکت در این گروه “چگونه خود رادوست بداریم” لطفا از قبل ثبت نام کنید

 هزینه شرکت در این سمینار، که دو بار در ماه تشکیل میگردد، برای افراد بیکارو پناهنده مبلغی در حد توان مالیشان خواهد بود و برای دیگران هر جلسه  €15

 در این کار گروهی  روی مشکلا تی کار میکنیم که شما پیشنهاد میکنید. این کار تراپی نیست و راچع به مسایل خصوصی صحبت نمیکنیم.

Auf Anfrage : ترمین شروع