چگونه خود را دوست بداریم = Selbstliebe

عشق بخود: چگونه خود را دوست بداریم  

چکونه با کودکان درون خود ارتباط برقرار کنیم

چکونه  نیروی خلاقیت خود را رشد دهیم و

 آوای نیروهای درون خود را شنیده با آنها ارتباطی سازنده برقرار سازیم تا از این رهگذر به احساس آرامش و خرسندی دست یابیم؟

چگونه خود را دوست بداریم

چگونه خود را دوست بداریم؟

 برای پاسخ گویی به این سوالات و پیدا کردن راه حل و تمرین شما را به اینگروه “چگونه خود رادوست بداریم” دعوت میکنم  تا در یک کار گروهی روی مشکلاتی همچون ترس، خشم؛ دپرسیون و یا موضوعاتی مشابه که شما پیشنهاد میکنید، کار کنیم

اين نيروهای درونی (بچه های درون = احساسات) هستند که رهبری رفتار و کردار ما را در دست دارند، اگرما  بصدايشان گوش ندهيم، آنها ميتوانند زندگی را به ما تلخ و سخت کنند، و يا برعکس، اگر با آنها رابطۀ خوبی برقرار کنيم و با آنها در مکالمه باشيم، احساس آرامش، خوشبختی و خرسندی خواهيم کرد و خلاقيت ما بروز ميکند

 :برای شرکت در این گروه “چگونه خود رادوست بداریم” لطفا از قبل ثبت نام کنید

info@motiviere-dich.de

 هزینه شرکت در این سمینار، که دو بار در ماه تشکیل میگردد، برای افراد بیکارو پناهنده مبلغی در حد توان مالیشان خواهد بود و برای دیگران هر جلسه  €15

 در این کار گروهی  روی مشکلا تی کار میکنیم که شما پیشنهاد میکنید. این کار تراپی نیست و راچع به مسایل خصوصی صحبت نمیکنیم.

Auf Anfrage : ترمین شروع