Übersicht: عشق به خود

هراسی از ترسهایت نداشته باش

با ترسهای خود دوستی برقرار کن ترس میخواهد به ما هشدار دهد که خطر در کمین ما است و ما باید هشیار شویم و خود را نجات دهیم برای مثال اگر صدای ترمز ماشین میشنویم، باید سریع اقدام کنیم و از خطر دور شویم یا به فرزند خود یاد میدهیم از آتش حذ ر کند، […] Mehr lesen →

به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی برای زوجین، زندگی مشترک

 به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی زوجین، برای پیشرفت شخصیت فردی و پرورش عشق  خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به هدفها و آرزوها، عشق به خود و موفقیت در زندگی است من کی هستم؟ خود را چگونه می بینم؟ چه انگیزه هایی و چه نیازهایی دارم؟  خودشناسی تنها راهی است که زمینه […] Mehr lesen →